Καιρός weather.gr
   Ενότητες
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Φορολογικά θέματα

Οι νέοι φόροι που μας περιμένουν το 2017

Μέγεθος κειμένου
 

1. Αύξηση των συντελεστών  φορολόγησης των ετήσιων εισοδημάτων από ακίνητα, από 11% σε 15% για ποσά μέχρι 12.000 ευρώ και από 33% σε 35% για τα πέραν των 12,000 ευρώ ποσά.

2. Περαιτέρω αύξηση του συν­τελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου εισοδή­ματος των ατομικών επιχειρήσε­ων και των αγροτών από το 75% στο 100% του κύριου φόρου.

3.  Αύξηση των συντελεστών  φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος από το 13% στα επίπεδα του 22%-45% για πάνω  από 575.000 φορολογούμενους που δεν θεωρούνται κατά κύριο    επάγγελμα αγρότες.

4. Αύξηση της φορολογίας ­ εισοδήματος για τα εταιρικά αυτοκίνητα. Τα εισοδήματα από τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων κατά το 2016 τα οποία θα φορο­λογηθούν το 2017 θα υπολογίζονται σε ποσοστό 80% επί του ετήσιου μισθώματος έναντι 30% που ίσχυε μέχρι και για το 2015.  Αύξηση του βασικού συν­τελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 24%. Ο αυξημένος συντελεστής θα αποδώσει πολύ περισσότερα έσοδα το 2017, καθώς θα ισχύ­σει για 12 μήνες μέσα στο επό­μενο έτος, έναντι 7 μηνών το 2016 (από 1/6 έως 31/12).

5. Επιβολή αυξήσεων στους  φόρους που επιβαρύνουν τα τσιγάρα και τα λοιπά προϊόν­τα καπνού. Από την 1-1-2017 ο πάγιος φόρος κατανάλωσης που επιβαρύνει τον λεπτοκομμένο κα­πνό θα αυξηθεί από τα 156,70 στα 170 ευρώ ανά κιλό. Ο ανα­λογικός φόρος θα αυξηθεί από 20% στο 26% της λιανικής τιμής πώλησης.

6. Επιβολή τέλους στη σταθερή τηλεφωνία. Με την είσο­δο του νέου έτους θα επιβληθεί τέλος 5% σε κάθε μηνιαίο ή δι­μηνιαίο λογαριασμό τηλεπικονωνιακών τελών σταθερής τηλε­φωνίας. Το νέο αυτό τέλος θα επι­βάλλεται από την 1/1/2017 επί των καθαρών (προ ΦΠΑ) τηλεπι­κοινωνιακών
τηλεπι­κοινωνιακών τελών κάθε μηνι­αίου ή διμηνιαίου λογαριασμού.

7. Επιβολή φόρου στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα επιβληθεί ΕΦΚ και στα υγρά που χρησιμο­ποιούνται στα ηλεκτρονικά τσι­γάρα. Το ύψος του φόρου θα εί­ναι 10 λεπτά ανά ml υγρού.

8 Επιβολή του τέλους 10% στη συνδρομητική τηλεόραση. Το μέτρο αυτό θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του 2017, ενώ φέτος θα ισχύσει για 7 μήνες (από την 1η Ιουνίου έως την 31η Δεκεμ­βρίου). Το τέλος 10% επιβάλλεται στον συνολικό μηνιαίο λογαρια­σμό κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση, προ ΦΠΑ. Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για πε­ρισσότερους μήνες, επιβάλλον­ται τόσα τέλη όσα και οι μήνες.

9. Αύξηση του ειδικού φόρου  κατανάλωσης στην μπίρα κα­τά 92,3%.Το μέτρο αυτό θα ίσχύει για ολόκληρο το 2017, ενώ φέτος θα ισχύσει για 7 μήνες (από την 1η Ιουνίου έως την 31η Δεκεμ­βρίου). Από την 1-6-2016 ο ΕΦΚ στην μπίρα έχει αυξηθεί από τα 2,60 στα 5 ευρώ ανά βαθμό ΡLΑΤΟ κατά όγκο και εκατόλιτρο και από 1,3 σε 2,5 ευρώ ανά βαθμό ΡΙΑΤΟ κατά όγκο και εκατόλιτρο για τα μικρά ζυθοποιεία.

10. Αύξηση του ΦΠΑ σε πολλά νησιά του Αιγαίου. Από την 1-1-2017 θα καταργηθούν οι μει­ωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ σε όλα τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου που ακόμη διατη­ρούνται. Ουσιαστικά από το νέο έτος ο ΦΠΑ θα αυξηθεί από τα επίπεδα του 5%, του 9% και του 17% στα επίπεδα του 6%,του13% και του 24% σε πολλά νησιά του Αιγαίου, μεταξύ των οποίων η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Λή­μνος.

11.Αύξηση του φόρου στα με­ρίσματα. Από την 1-1-2017 ο φόρος στα μερίσματα αυξάνε­ται από 10% σε 15%.

Νικηφόρος Ν. Φρατζέσκος
Φοροτεχνικός

© 2014, Εξωραϊστικός Σύλλογος Tσονίμας Λαυρεωτικής - Το Ανεμούριο